Last Updated 27 Jan 2021

Tree Growing Activity

Category Philosophy
Essay type Research
Words 457 (1 page)
Views 228
Table of contents

  1. Background

  • We have enjoyed the tree planting in the site we replaced the broken tree guards and recycled the broken tree guards to make a new one, we also cleaned the area and remove the tall grasses in the main site.
  • Haven’t found the relevant content? Hire a subject expert to help you with Tree Growing Activity

   $35.80 for a 2-page paper

   Hire verified expert

  2. Target Beneficiaries

  • The beneficiaries are the people in our community and also us too we can benefit from the trees that we planted as the days pass we will feel the fresh air filtered by the trees we planted.

  3. Objectives

  • To enhance environmental conservation and stability
  • To conserve the beautiful scenery of our nature
  • To maintain the ecological balance

  4. Insights/ Lessons Learned

  • We learned that planting good deeds is like planting trees. What we plant, we reap. The mahogany saplings sown will turn into healthy and shady trees, ensuring timber and clean air for all of us. And when we do kindred and selfless acts, we foster brotherhood and nurture goodwill among our fellowmen. Moreover, our lives have and will have more meanings.

  5. Recommendation

  • I wish to have more time for this activity for us to do more things and help the environment.

  And also we would want to do this activity in other places so we would return the better environment we had ever before.

  Submitted by:Noted by: ENG-107Mr Frederick Andal Sydney D. Bajenting ENG-101N Ang kabataan noon at ngayon Ang kabataan noon at ngayonay may maliit lamang na puwang sa kanilang pagkakalayo sa kilos, gawi, ugali, pananamit, damdamin at iba pang bagay. Sinasabing ang mga kabataan noon ay higit na magalang, masunurin at mabait di-tulad ng mga kabataan ngayon. Lubhang taimtim sa puso’t isipan nila ang kanilang ginagawa; sa kabilang dako, ang kabataan ngayon ay may mapagwalang-bahalang saloobin.

  Lalong masinop sa pag-aayos ng katawan at pananamit at lubhang matapat sa pagsunod sa batas ang mga kabataan noon, kaya wika nga, ang kabataan noon ay hubog sa pangaral at kababaang- loob at ang asal ay ipinagmamalaki ng lahat. Kaiba naman ang mga kabataan ngayon. Mulat sila sa makabagong panahon kaya higit na maunlad sa pangangatwiran na kung magkaminsan ay napagkakamalang pagwawalang-galang sa kapwa. Lubhang mapangahas sa mga gawin at mahilig sa maraming uri ng paglilibang. Napakatayog ng mga mithiin nila at higit na maunlad ang tunguhin. Marami rin ang magkasimbat at magkasinsipag sa mga kabataan noon at ngayon.

  Ang kabataan noon at ngayon ay pag-asa ng bayan natin. Kapwa sila makabayan, mapagmahal, matulungin sa mga kaangkan at may mga mithiin a buhay. Ang pagkakaiba ay ayon sa lakad ng panahon. Hindi ba’t mayroon tayong “Sampung Lider na mga Kabataan” na pinipili taun-taon? Sila ang saksi sa ating pinakamahuhusay na kabataan noon at ngayon. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong paglalaan ng konting oras muli maraming salamat at magandang umaga.

  Read the original from: Talumpati: Ang Kabataan Noon at Ngayon http://thedailyblend. net/talumpati-ang-kabataan-noon-at-ngayon-1729. html#ixzz2Ntf3YM3x  Under Creative Commons License: Attribution

  Haven’t found the relevant content? Hire a subject expert to help you with Tree Growing Activity

  $35.80 for a 2-page paper

  Hire verified expert

  Cite this page

  Tree Growing Activity. (2016, Nov 14). Retrieved from https://phdessay.com/tree-growing-activity/

  Not Finding What You Need?

  Search for essay samples now

  We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

  Save time and let our verified experts help you.

  Hire verified expert