Don't Miss a Chance to Chat With Experts. It's Free!

Statistik dalam penyelidikan pendidikan

PENDAHULUAN

Tajuk ini dipilih kerana parity pengkaji hendak mengetahui tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) di kalangan guru-guru Sains sekolah menengah di daerah Gombak bagi memastikan kejayaan mengintegrasikan teknologi ke dalam bilik darjah.Pendidik yang berkompetensi teknologi memahami hubungan di antara fungsi asas komputer dan pembelajaran pelajar.Setiap kali suatu teknologi baru diperkenalkan dalam bilik darjah, ada pihak yang Akan menyokong dan mendakwa teknologi ini Akan merevolusikan cara guru mengajar, cara murid belajar dan secara amnya keseluruhan cara pendidikan dikendalikan.

Dalam abad ke-21 ini, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) .

Stop Using Plagiarized Content. Get a 100% Unique Essay on Statistik dalam penyelidikan pendidikan

for $13,9/Page.

Get Essay

Sehubungan dengan itu Malaysia memerlukan modal insan yang juga celik TMK, progresif dan mampu bersaing di pasaran kerja planetary. Oleh itu, guru-guru perlulah lebih `competent ‘ dan `well-informed ‘ , dimana seseorang guru itu berkemampuan mengolah maklumat dan pengetahuan yang sebegitu banyak dengan ketajaman daya analisisnya dan kemampuannya untuk berfikir secara integratif dan conceptual. Ini akan membolehkannya bertindak balas dengan cepat terhadap perkembangan pesat di sekitarnya.

Beberapa masalah timbul mengenai pengetahuan tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di kalangan guru-guru Sains di sekolah menengah.

Antaranya adalah:

 • Sejauh manakah tahap penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains?
 • Adakah penggunaan TMK membantu meringankan beban guru dalam P & A ; P Sains?
 • Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghalang penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains?

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini ialah untuk:

 1. Untuk mengenalpasti tahap frekuensi penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains.
 2. Untuk mengenalpasti tahap frekuensi bentuk bahan TMK yang digunakan oleh guru dalam P & A ; P Sains.
 3. Untuk mengenalpasti faktor yang mendorong penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains.
 4. Untuk mengenalpasti faktor yang menghalang penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains.
 5. Untuk mengenalpasti kelebihan penggunaan TMK dalam P & A ; P Sains.

SOALAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa persoalan mengenai tahap penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains.

 1. Apakah tahap frekuensi penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains?
 2. Apakah tahap frekuensi bentuk bahan TMK yang digunakan oleh guru dalam P & A ; P Sains?
 3. Apakah faktor yang mendorong peggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains?
 4. Apakah faktor yang menghalang penggunaan TMK oleh guru dalam P & A ; P Sains?
 5. Apakah kelebihan penggunaan TMK dalam P & A ; P Sains?

METODOLOGI

Dua teknik analisis telah digunakan dalam kajian ini, yakni yang pertama analisis deskriptif dan yang keduanya adalah analisis inferensi. Statistik deskriptif membantu mengatur, memaparkan dan menerangkan informations dengan menggunakan jadual, graf dan teknik rumusan. Terdapat lapan puluh responden, oleh itu ianya boleh diklasifikasikan sebagai sesuatu populasi. Selain daripada itu, statistic inferensi pula merangkumi teknik atau langkah yang menggunakan sampel ujikaji untuk membuat keputusan dan generalisasi terhadap sesuatu populasi.

Justeru, demi memenuhi keperluan ujikaji, dua jenis analisis deskriptif telah digunakan. Analisis ini menggunakan peratus untuk menerangkan maklumat tentang latarbelakang responden seperti jantina, umur, bangsa, opysen, bilangan tahun mengajar matapelajaran sains dan latarbelakang pendidikan tertinggi. Analisis yang disertakan dalam kajian ini turut mengandungi peratus, min, sisihan piawai, mod, average serta julat minimal dan maximal untuk menerangkan pembolehubah-pembolehubah yang telah dipilih diatas.

Selain daripada itu, empat jenis statistik inferensi turut digunakan dalam kajian ini. Chi- kuasa dua digunakan untuk mengkaji hubungan antara dua pembolehubah nominal, iaitu jantina dan bilangan tahun mengajar matapelajaran Sains. Ujikaji-T pula telah digunakan untuk menentukan min antara pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar. Korelasi Pearson R, juga telah digunakan untuk menganalisa perhubungan di antara pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar. Pembolehubah-pemboleh ubah yang dikaji adalah tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Sains, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh guru, serta kelebihan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Sains.

SAMPEL KAJIAN

Dalam kajian ini, sampel terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Sains di sekolah menengah. Sampel kajian ini dipilih secara rawak mudah yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Persampelan rawak mudah merupakan proses menggunakan sampel bila mana individu dalam populasi mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih. Bilangan sampel terdiri daripada 80 Pongo pygmaeus guru yang mengajar dalam mata pelajaran Sains di sekolah menengah.

INSTRUMEN KAJIAN

Dalam kajian ini satu set soal selidik telah digunakan untuk mengumpul informations iaitu: –

 1. Bahagian A: Soal Selidik Latar Belakang Responden
 2. Bahagian B: Soal Selidik Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Oleh Guru-Guru Sains ( TPTMK )
 3. Bahagian C: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( FPTMK )
 4. Bahagian D: Kelebihan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( KPTMK )

Bahagian A: Soal Selidik Latar Belakang Responden

Bahagian A adalah soal selidik berkaitan dengan maklumat diri subjek. Antara item-item yang dimuatkan untuk mendapatkan maklumat peribadi guru ialah umur, jantina, bangsa dan opysen matapelajaran,

Di samping itu juga, soal selidik ini berkaitan dengan sumber maklumat mengenai bilangan tahun mengajar dalam mata pelajaran Sains dan latar belakang pendidikan tertinggi. Sumber maklumat ini telah diubah suai oleh pengkaji agar bersesuaian dengan kajian yang dijalankan. Subjek diminta menandakan ( / ) terhadap sumber maklumat yang berkaitan dengan diri subjek.

Bahagian B: Soal Selidik Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( TPTMK )

Bahagian ini adalah doal selidik mengenai tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi terhadap subjek yang dikaji. Alat kajian ini sebenarnya menguji tentang kekerapan tahap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi subjek dalam Masa seminggu dan juga tahap kekerapan penggunaan peralatan, perkakasan atau perisian yang dibekalkan semasa pengajaran dan pembelajaran Sains. Responden dikehendaki menjawab dua puluh Lima soalan dengan menggunakan dua pilihan jawapan iaitu ya atau tidak.

Bahagian C: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. ( FPTMK )

Bahagian C adalah soal selidik berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong dan menghalang penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. Dalam bahagian ini juga, responden dikehendaki menjawab Lima puluh soalan dengan menggunakan dua pilihan jawapan iaitu ya atau tidak.

Bahagian D: Kelebihan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. ( KPTMK )

Bahagian D pula, merupakan soal selidik berkaitan dengan kelebihan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. Bahagian ini terbahagi kepada dua kumpulan soalan. Responden dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan dua pilihan jawapan iaitu ya atau tidak.

PEMBOLEHUBAH KAJIAN

Pembolehubah bebas dalam kajian ini ialah umur, jantina, bangsa, bilangan tahun mengajar dan latarbelakang pendidikan tertinggi. Manakala pembolehubah bersandar adalah tahap penggunaan TMK dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta kelebihan penggunaan TMK. Soalselidik ini terbahagi kepada empat bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D. Bahagian A mengandungi pembolehubah-pembolehubah di bawah:

 1. Jantina
 2. Umur
 3. Bangsa
 4. Opysen
 5. Pengalaman mengajar matapeajaran Sains
 6. Latarbelakang Pendidikan Tertinggi

Dalam kajian ini terdapat satu set borang soal selidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D.

Dalam Bahagian A, soal selidik latar belakang responden digunakan untuk mengumpul maklumat daripada responden, bilangan tahun mengajar dan latarbelakang pendidikan seperti yang dipaparkan di atas.

Bahagian B pula, adalah soal selidik berkaitan dengan tahap penggunaan TMK guru dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. Soal selidik tentang tahap penggunaan TMK ini terdiri daripada item-item yang berkaitan dengan tahap kekerapan mengunakan TMK dalam seminggu semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Sains. Selain itu, item-item berkaitan dengan kekerapan menggunakan peralatan, perkakasan atau perisian TMK dalam Masa seminggu.

Bahagian C, adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan TMK oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. Dalam bahagian ini item-item yang terdapat dalamnya adalah berkaitan dengan faktor mendorong dan menghalang responden dalam menjayakan pengajaran dan pembelajaran Sains dengan menggunakan TMK.

Bahagian D, adalah mengenai kelebihan penggunaan TMK oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran Sains. Bahagian ini terdiri daripada 50 soalan tertutup yang memerlukan responden menjawab ya atau tidak. Soalan -soalan yang dikemukankan merangkumi, kebaikan dan kelebihan TMK dalam meringankan beban guru dengan menjimatkan Masa, tenaga dan coss dalam penyediaan sesi pengajaran dan pembelajaran Sains.

LATARBELAKANG RESPONDEN

Item-item dalam bahagian A soal selidik secara umumnya digunakan untuk mengenalpasti demografi responden Dari aspek umur, jantina, bangsa, opsyen, bilangan tahun mengajar matapelajaran Sains dan latar belakang akademik responden.

Seramai 80 Pongo pygmaeus responden yang terdiri daripada 100 % guru Dari Lima buah sekolah menengah di sekitar daerah Gombak. Seramai 40 Pongo pygmaeus responden terdiri daripada guru lelaki, manakala selebihnya merupakan guru perempuan.

Majoriti respoden Lelaki and Perempuan masing masing adalah 50 % ( n=40 )

Majoriti respoden adalah dalam lingkungan 30-34 tahun iaitu sebanyak 31 % ( n=25 ) .Diikuti 30 % ( n=24 ) adalah responden dalam lingkungan umur 25-29 tahun. Umur 35-39 ( n=2 ) responden adalah sebanyak 15 % manakala 14 % responden adalah dalam lingkungan 40-44 tahun. 45 keatas adalah sebanyak 6 % dan 4 % adalah umur diantara 20-24 tahun.

Majoriti responden adalah Bangsa Melayu iaitu 44 % ( n=35 ) .Dikuti oleh bangsa Cina 28 % ( n=22 ) , 21 % ( n=17 ) adalah bangsa India, manakala 8 % ( n=6 ) adalah dalam kategori lain lain.

Majoriti responden 85 % ( n=68 ) adalalah Dari aliran Sains, manakala 15 % ( n=15 ) adalah dalam aliran Bukan Sains.

Sejumlah 39 % respoden ( n=31 ) mempunyai Pengalaman Mengajar diantara 4-6 tahun, 0-3 tahun dalam sebanyak 34 % ( n=27 ) , dikuti 7-9 tahun 20 % ( n=16 ) dan hanya 8 % ( n=6 ) mempunyai Pengalaman Mengajar 10 tahun ke atas.

75 % respoden ( n=60 ) adalah kelulusan Ijazah Sarjana Muda, manakala bagi Ijazah Sarjana dan Diploma masing masing adalah 13 % ( n=10 ) .

Analisis informations

Empat inferens analisis telah dijalankan. Khi kuasa dua digunakan untuk menguji perhubungan antara dua pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar nominal, jantina dan bilangan tahun mengajar matapelajaran Sains. T-tests telah dijalankan untuk bandingkan cara antara pembolehubah-pembolehubah bersandar. Tiga pembolehubah bersandar yang telah dikaji ialah: Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Oleh Guru-Guru Sains ( TPTMK ) , Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( FPTMK ) , Kelebihan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( KPTMK ) .

Ujian Deskriptif

Jadual 6.1, 6.2 dan 6.3 menunjukan tahap-tahap bagi TPTMK, FPTMK, dan KPTMK masing-masing. Nilai berangka dimensi pembolehubah-pembolehubah di atas sahaja tidak menunjukkan kekuatan relatif tahap-tahap ini. Beberapa perbandingan diperlukan untuk menandakan ini.

Jadual 6.4: Ujian Analisis Khi Kuasa Dua Antara Jantina Dan Bilangan Tahun Mengajar Untuk Keseluruhan Sampel ( N=80 ) .

Langkah 1:

H0: Tidak ada perhubungan jantina dan bilangan tahun mengajar

H1: Terdapat perhubungan antara jantina dan bilangan tahun mengajar

Langkah 2: Kami menggunakan taburan X? untuk menguji darjah kebebasan atau perhubungan antara pembolehubah jantina dan bilangan tahun mengajar

Langkah 3: Menentukan kawasan penolakan dan bukan penolakan.

Tahap signifikan ialah 0.05 atau 5 % .

Kawasan dalam hujung kanan = ? = 0.05

Darjah kebebasan, df = ( Jumlah barisan – 1 ) ( Bilangan ruangan – 1 )

= ( 2 – 1 ) ( 4 – 1 )

= 3

Daripada Jadual X? , untuk df = 3, ? = 0.05, X? = 7.815

Langkah 6:

Nilai 3.3 yang diperolehi adalah lebih kecil daripada nilai kritikal ( 7.815 ) dan ia jatuh dalam kawasan bukan penolakan H0. Oleh itu, kami menolak H1 dan mengekalkan H0 ; dimana tidak adenosine deaminase signifikan ( p & lt ; 0.05 ) perhubungan antara jantina dan bilangan tahun mengajar ( X? = 3.3, P & A ; gt ; 0.05 ) .

Pekali korelasi additive adalah 0.0018 ( dibundarkan kepada 2 tempat perpuluhan )

Interpretasi:

Korelasi di antara TPTMK and FPTMK adalah lemah.

Korelasi kuasa dua, merupakan pekali bagi penentuan.

r2 = ( 0.0018 ) 2 = 0.00 menunjukkan kiraan 0 % terhadap varians

bagi skor FPTMK dalam kes ini.

Langkah 4: Menguji dapatan signifikan R melalui hipotesis nul supaya tiada hubungan yang signifikan di antara skor TPTMK dan FPTMK.

Bagi menguji nilai dapatan signifikan R yang diperolehi, pertama perlu setkan Arass signifikan yang hendak diuji iaitu 1 % atau pada P & A ; gt ; .01.

Kemudian uji hipotesis mengenai populasi pekali korelasi P menggunakan sampel pekali korelasi r. Selain itu jadual taburan T boleh digunakan dalam ujian ini.

Apabila n – 2 merupakan nilai darjah kebebasan.

Hipotesis nul merupakan pekali korelasi additive di antara dua pembolehubah yang kosong, ? = 0. Hipotesis alternatif boleh menjadi:

Pekali korelasi additive di antara 2 pembolehubah yang kurang daripada kosong, ? & A ; gt ; 0

Pekali korelasi additive di antara 2 pembolehubah yang lebih daripada kosong, ? & A ; lt ; 0

Pekali korelasi additive di antara 2 pembolehubah yang tidak sama dengan kosong, ? ? 0

Catat hipotesis nul: ( ? merupakan pekali korelasi populasi )

Holmium: ? = 0 ( Pekali korelasi additive adalah kosong dalam populasi )

H1: ? & gt ; 0 ( Pekali koralsi additive adalah positif dalam populasi )

bermaksud satu hujung

( Apabila kita menguji H1: hanya korelasi positif wujud di mana Iowa adalah mustahil bagi korelasi negative wujud )

( Selain itu, kita harus menguji H1: ? ? 0, apabila kami ingin menguji korelasi kedua-dua atau negative iaitu ujian dua- hujung )

Langkah 5: Pilih fungsi taburan yang perlu digunakan.

Taburan populasi untuk kedua-dua pembolehubah adalah normal. Oleh itu, kita boleh menggunakan taburan T untuk menunjukkan ujian tersebut adalah pekali korelasi linear.

Langkah 6: Menentukan kawasan penolakan dan bukan penolakan

Aras signifikan adalah 1 % . Melalui hipotesis alternatif, kita dapat mengetahui ujian itu adalah hujung kanan. Oleh itu

Kawasan pada hujung kanan taburan T = 0.01

df = n – 2 = 80 – 2 = 78

Melalui taburan T, nilai kritikal bagi T adalah 1.292. Kawasan penolakan dan bukan penolakan untuk ujian ini adalah seperti di bawah:

Langkah 8: Membuat keputusan

Nilai bagi ujian statistik T = 0.016 is adlah kurang daripada nilai kritikal T = 1.292 dan Iowa jatuh di kawasan yang bukan penolakan. Oleh itu, kita menerima hipotesis nul dan membuat kesimpulan bahawa tiada hubungan additive yang signifikan, di antara TPTMK dengan FPTMK.

DAPATAN KAJIAN

Keputusan Khi-kuasa dua menunjukkan bahawa tiada hubungan di antara jantina dan kawasan khas. ( X2= 3.3, P & A ; gt ; 0.05 ) .

Sampel ujian-t yang berpasangan dijalankan untuk menilai jikalau terdapat hubungan di antara FPTMK dan TPTMK, FPTMK dan KPTMK serta TPTMK dan KPTMK.

Keputusan menunujukkan bahawa min bagi FPTMK ( , SD= 8.9314 ) adalah signifikan dan lebih besar daripada min bagi TPTMK ( , SD=6.853 ) , t ( 158 ) =44.6329, P & A ; gt ; 0.025. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara FPTMK dan TPTMK di kalangan guru. Keputusan ini juga menunjukkan bahawa min bagi KPTMK ( , SD=6.293 ) . Ujian-t di antara FPTMK dan KPTMK T ( 158 ) =51.7703, P & A ; gt ; 0.025. Ini juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan signifikan di antara FPTMK dan KPTMK di kalangan guru. Keputusan ujian-t di antara TPTMK dan KPTMK adalah T ( 158 ) =6.7902, P & A ; gt ; 0.025. Ini juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara TPTMK dan KPTMK di kalangan guru di daerah Gombak.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang boleh dibuat daripada analisis empat inferensi adalah khi-kuasa dua menunjukkan bahawa tiada perhubungan di antara jantina dan bilangan tahun mengajar. Manakala kesemua keputusan ujian-t menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara jantina dan pengalaman mengajar. Tambahan pula, keputusan kesemua ujian-t tak bersandar yang utama iaitu Tahap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Oleh Guru-Guru Sains ( TPTMK ) , Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( FPTMK ) , Kelebihan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi oleh Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( KPTMK ) ada menunjukkan perkaitan antara satu sama lain.

Pekali korelasi Pearson di antara tiga pembolehubah ( TPTMK, FPTMK, KPTMK ) menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan additive yang signifikan di antara mereka.

Berdasarkan pada keputusan analisis yang di perolehi, di sarankan adalah baik sekiranya tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi oleh guru ditingkatkan. Ini secara tidak langsung akan membantu parity guru meringankan beban guru-guru di sekolah dan Iowa juga akan memberikan kesan baik terhadap pelajar. Guru-guru baru juga harus menjalani kursus pra-pratikum di mana mereka perlu didedahkan kepada Pendekatan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran Sains. Manakala guru-guru yang sudah berada dalam perkhidmatan atau guru yang berpengalaman, boleh didedahkan kepada Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui kursus pendek atau kursus dalaman.

Umumnya, Iowa boleh dikatakan bahawa ramai guru yang berpengalaman secara semula jadi mempunyai banyak pendedahan dan motivasi untuk membangunkan profesion pengajaran mereka. Walaubagaimanapun, kepercayaan ini boleh menjadi persoalan dalam konteks fakta dimana kebolehan dan kecemerlangan seseorang individu boleh meningkat melalui insiatif sendiri atau pembangunan serta keazaman untuk memperbaiki diri sendiri. Oleh itu, ia boleh diringkaskan kepada realiti bahawa Iowa bergantung kepada diri guru itu sendiri untuk menyedari dan meningkatkan kemahiran pengajaran sendiri untuk menjadi guru yang inovatif dan kreatif.

RUJUKAN

 1. Coakes, S.J. , et Al. ( 2008 ) . SPSS Analysis Without Anguish. China: John Wiley & A ; Sons Inc.
 2. Green, S.B. , et Al ( 1997 ) . Using SPSS for Windowss: Analyzing and Understanding Data. New Jersey: Prentice Hall
 3. Mann, P.S. ( 2007 ) . Intoduction Statistic 6th Edition. New Jersey: John Wiley & A ; Sons Inc.
 4. Norusis, M.J. ( 1997 ) . SPSS Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall

How to cite Statistik dalam penyelidikan pendidikan, Essay examples

Choose cite format:
Statistik dalam penyelidikan pendidikan. (2018, Aug 23). Retrieved February 23, 2020, from https://phdessay.com/statistik-dalam-penyelidikan-pendidikan/.