A limited time offer!

urgent 3h delivery guaranteed

Pengajaran berbantukan ICT melalui penerokaan

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Malaysia berusaha menerapkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ) dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, industri, komunikasi dan pendidikan untuk mengembang dan mengekalkan kemajuan negara ke arah sains dan teknologi berlandaskan Wawasan 2020. Pada tahun 2001, kerajaan telah mewartakan k-Ekonomi Master Plan.

We will write a custom essay sample on Pengajaran berbantukan ICT melalui penerokaan

or any similar topic only for you

Order Now

Ekoran itu, hasrat k-Ekonomi Master Plan dimanifestasikan dalam bentuk reformasi sistem pendidikan Malaysia dan lahirnya pelbagai usaha untuk meningkatkan penggunaan ICT seperti media elektronik berbentuk e-book dan e-Learning untuk menggantikan media pengajaran dan pembelajaran ( P & A ; P ) yang konvensional ( Chan, 2002 ) .

Pengajaran berbantukan ICT melalui penerokaan sumber digital boleh membantu meningkatkan minat pelajar serta menjadikan proses P & A ; P lebih berkesan. Bagi menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberasi, pengantarabangsaan dan perkembangan ICT pada abad ke-21, Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ) menyediakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) 2006-2010 yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Matlamat pelan tersebut adalah untuk merapatkan jurang digital dengan menyediakan kemudahan ICT antara lokasi dan meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru dan pelajar ( PIPP 2006-2010, 2006 ) .

Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengintegrasian ICT dalam P & A ; P, namun isu sejauhmana proses pendifusian memberi kesan kepada penerimaan dan pengintegrasian ICT masih dipersoalkan. Kesannya matlamat penggunaan ICT sebagai alat bantuan P & A ; P untuk membolehkan penyampaian sesuatu konsep dengan berkesan dan memudahkan pemahaman Directorate for Inter-Services Intelligence pengajaran oleh pelajar tidak tercapai. Oleh itu, disertasi ini bertujuan untuk mengenal pasti dan mengkaji hubungan faktor-faktor yang perlu diberi penekanan semasa mendifusikan sesuatu inovasi ICT dengan penerimaan guru untuk mengintegrasikan inovasi ICT tersebut dalam P & A ; P.

1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN

Pendifusian inovasi adalah teori tentang bagaimana sesuatu thought atau objek baru tersebar dapat diterima oleh individu yang disasarkan ( Rogers, 2003 ) . Teori ini diasaskan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul ‘Diffusion of Innovations ‘ . Konsep difusi didefinisikan sebagai satu proses yang menerangkan bagaimana sesuatu inovasi dikomunikasikan melalui pelbagai saluran media pada jangka Masa tertentu dalam sesebuah sistem sosial. Manakala inovasi pula didefinisikan sebagai sesuatu objek, amalan atau thought yang baru dan dicipta untuk mewujudkan keselesaan, kos efektif dan lebih berkesan ( Rogers, 2003 ) . Teori Pendifusian Inovasi Rogers menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menentukan penerimaan sesuatu inovasi. Penerimaan seseorang individu terhadap inovasi yang diperkenalkan adalah tidak sama dan boleh dipengaruhi oleh ciri-ciri peribadi serta latar belakang individu itu sendiri ( Surry & A ; Ely, 2002 ) .

Penubuhan Koridor Raya Multimedia ( MSC ) pada tahun 1996 dengan memberi penekanan kepada tujuh aplikasi utama iaitu kerajaan elektronik, tele-perubatan, sekolah bestari, kad pintar, pemasaran tanpa sempadan, kelompok penyelidikan dan pembangunan jaringan perusahaan sedunia merupakan sebahagian usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi penggunaan ICT di Malaysia. Pada tahun 1999, kerajaan telah melancarkan plan Sekolah Bestari dengan melibatkan 88 buah sekolah dan plan ini merupakan projek yang menjadi kesinambungan daripada penubuhan MSC. Seterusnya, pada tahun 2003 kerajaan telah melaksanakan plan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( PPSMI ) bermula dengan Tahun 1, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah di seluruh negara. Beberapa strategi pelaksanaan PPSMI ialah menyediakan guru dengan latihan intensif Indonesian Inggeris, Kursus Orientasi Kurikulum, peralatan teknologi maklumat, latihan penggunaan ICT dan bahan perisian.

Usaha yang diambil dalam pelaksananan plan PPSMI ialah menggalakkan guru untuk menggunakan bahan pengajaran yang menggabungkan elemen multimedia seperti sound, picture, grafik, teks dan animasi. Elemen-elemen multimedia ini dipercayai dapat membawa perubahan dalam cara pengajaran guru dalam bilik darjah dan menjadikan proses P & A ; P mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris lebih menarik dan berkesan ( Noor Azliza & A ; Lilia, 2002 ) . Oleh itu, penggunaan Multimedia dalam pendidikan merupakan satu keperluan dalam epoch teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi Multimedia dianggap sebagai edutainment ( education amusement ) dan Infotainment ( Information amusement ) ( Handwerker, 2001 ) . Multimedia merupakan rangsangan kepada perubahan dalam proses pengajaran berbanding dengan kaedah pengajaran konvensional ( Gayle & A ; Uma, 1996 ) .

Di Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula sedar Akan kepentingan penggunaan perisian kursus multimedia interaktif ke atas persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah. Pengajaran dengan berbantukan perisian kursus boleh berubah menjadi panduan atau wise man dengan maklum balas secara interaktif daripada hanya berfungsi sebagai pembekal maklumat asas dan pemahaman sahaja ( Lee, Cheung, & A ; Chen, 2005 ) . Dengan adanya teknologi multimedia kemungkinan akan wujud sekolah Mayan dan sekolah planetary bagi aplikasi jarak jauh ( Saade & A ; Bahli, 2005 ) .

Mata pelajaran Matematik merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah menengah. Matematik mengandungi topik-topik yang sukar difahami oleh pelajar kerana perkara yang ingin disampaikan adalah berbentuk abstrak. Perkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain menimbulkan kekeliruan dan menyebabkan pelajar sukar memahami konsep yang baru dan berbeza-beza dalam Matematik. Dalam keadaan ini, pendekatan pengajaran konvensional tidak dapat menarik minat dan merangsang proses pembelajaran. Kesannya pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik terjejas ( Mohd Salahuddin, 2006 ) .

Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum ( PPK ) ( 2000 ) , penggunaan perisian kursus multimedia interaktif boleh membantu pelajar untuk menvisualisasi konsep Matematik yang abstrak dengan lebih berkesan. Selain itu, penggunaan perisian juga dapat membantu murid memodelkan masalah yang mereka terokai dengan lebih berkesan. Menurut Mohd Nizar ( 2007 ) , penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dalam pengajaran Matematik dapat menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam P & A ; P seterusnya meningkatkan prestasi pencapaian akademik mereka.

1.3 PENYATAAN MASALAH

Kajian tentang pendifusian dan penerimaan inovasi telah dijalankan secara meluas dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang ekonomi ( Mukoyama, 2005 ) ; rangkaian sosial ( Alkemade & A ; Castaldi, 2005 ) ; imigran ( Kabbar & A ; Crump, 2006 ) ; perubatan ( Huskey, 2009 & A ; Kilmon & A ; Fagan, 2007 ) dan pendidikan ( Ismail & A ; Ann, 2006 ; Ndubisi, 2004 & A ; Richardson, 2007 ) . Kajian-kajian tentang pendifusian ini telah menumpukan bagaimana sesuatu inovasi disebar dan diterima oleh pengguna, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi serta halangan-halangan yang dihadapi dalam pendifusian sesuatu inovasi. Justeru, kajian-kajian ini juga menjelaskan tentang kepentingan proses pendifusian dalam memastikan kejayaan atau kegagalan sesuatu inovasi. Inovasi ICT merupakan suatu inovasi yang membolehkan guru dan pelajar mengakses pelbagai maklumat tanpa batasan Masa dan tempat. Namun demikian, sebagaimana inovasi-inovasi lain adenosine deaminase kemungkinan inovasi ICT juga Akan diterima atau ditolak. Oleh itu, kejayaan pelaksanaan inovasi ICT banyak bergantung kepada keberkesanan proses pendifusian serta penerimaannya dalam P & A ; P.

Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia menganggap ICT sebagai suatu alat yang dapat merevolusikan pembelajaran, memperkayakan kurikulum, memperkembangkan pedagogi dan meningkatkan penguasaan pelajar.

You read "Pengajaran berbantukan ICT melalui penerokaan" in category "Essay examples"
Bagi memantapkan ICT dalam pendidikan, KPM telah membelanjakan RM580 juta untuk menyediakan pelbagai bahan teknologi untuk digunakan dalam P & A ; P, memberikan latihan kepada guru dan menyediakan kemudahan. Keputusan untuk menggunakan ICT dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pengetahuan dan kemahiran guru, kemudahan dan kekangan di sekolah. Bagi tujuan membantu menyepadukan ICT dalam P & A ; P, guru-guru dibekalkan dengan perisian kursus multimedia interaktif. KPM berharap penerimaan dan pengintegrasian perisian kursus yang berasaskan multimedia interaktif dapat membawa perubahan yang besar terutama daripada aspek kaedah pengajaran guru dan cara belajar pelajar ( KPM, 2001 ) .

Perisian kursus multimedia interaktif mempunyai potensi untuk meningkatkan mutu P & A ; P di samping menyediakan capaian kepada maklumat dan menggalakkan interaksi antara pelajar melalui pelbagai aktiviti ( Roblyer & A ; Edwards, 2000 ) . Perisian kursus multimedia interaktif juga membolehkan parity pelajar memperoleh ilmu dan kemahiran-kemahiran menerusi pembelajaran kendiri. Kajian oleh Mohd Nizar ( 2007 ) dan Azizah ( 2006 ) menunjukkan bahawa perisian kursus multimedia interaktif berjaya meningkatkan pencapaian pelajar dan meningkatkan motivasi mereka terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Penggunaan perisian kursus multimedia interaktif menjadikan mata pelajaran Matematik lebih menarik dengan adanya pelbagai teknik pengajaran dan elemen-elemen multimedia. Penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dalam mata pelajaran Matematik dapat melatih kemahiran penyelesaian masalah atau menjadi alternatif kepada pengajaran sesuatu topik yang sukar dikuasai oleh pelajar menerusi kaedah pengajaran yang sedia adenosine deaminase ( Ibrahim, Baharuddin & A ; Jamalludin, 2005 & A ; Nor Azan, Halimah & A ; Shahrul Azman, 2009 )

Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkenalkan dan menggalakkan penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P, namun timbul persoalan sama adenosine deaminase guru bersedia untuk menerima dan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif seperti yang diharapkan. Ini adalah kerana penerimaan dan penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P didapati masih berada pada tahap yang rendah ( Fong, 2006 ; Pusat Perkembangan Kurikulum, 2006 ) . Ini disokong dengan dapatan kajian oleh Azizah ( 2006 ) yang mendapati penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru di Malaysia masih pada tahap yang rendah. Dapatan kajian ini, menunjukkan bahawa guru hanya menerima dan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif sebagai sumber sokongan dalam P & A ; P. Kemampuan inovasi teknologi tersebut tidak digunakan sepenuhnya oleh guru ( Moersch, 1995 ) . Justeru, ini menggambarkan proses pendifusian inovasi perisian kursus multimedia interaktif adalah kurang berkesan. Oleh yang demikian, kajian ini adalah sangat perlu untuk mengenal pasti faktor-faktor pendifusian yang menjadi penyumbang kepada peningkatan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru.

Menurut Sanders dan Morrison ( 2001 ) , terdapat tiga sebab yang memerlukan kajian tentang proses pendifusian dalam bidang teknologi pendidikan. Sebab pertama ialah kebanyakan ahli teknologi pendidikan kurang pengetahuan tentang mengapa produk mereka diterima atau sebaliknya. Drum sanders dan Morrison ( 2001 ) percaya bahawa kajian tentang pendifusian dapat membantu ahli teknologi pendidikan untuk memahami punca berlakunya keadaan tersebut. Manakala sebab yang kedua ialah bidang teknologi pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan inovasi dan ahli teknologi pendidikan perlu mempunyai pengetahuan tentang proses pendifusian dan theoretical account pendifusian inovasi. Dengan itu, ahli teknologi pendidikan akan menjadi lebih bersedia untuk menghadapi penerima sesuatu inovasi. Akhir sekali, sebab yang ketiga ialah kajian tentang pendifusian dapat membantu untuk membina theoretical account pendifusian yang lebih sistematik.

Surry dan Ely ( 2002 ) mendapati sikap pereka yang hanya menumpukan kepada pembangunan bahan teknologi yang menjadi punca kepada kurangnya penggunaan sesuatu teknologi dalam kalangan guru. Keadaan ini menyebabkan tidak adenosine deaminase jaminan untuk mendifusikan teknologi. Menurut Rogers ( 2003 ) , proses pendifusian adalah satu proses yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kelebihan teknologi itu sendiri hanya merupakan satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang guru untuk menerima dan menggunakan sesuatu inovasi. Ciri-ciri seperti interaksi sosial yang kompleks dan faedah penggunaan juga mempengaruhi penerimaan sesuatu teknologi dan penggunaannya ( Rogers, 2003 ) . Dalam hal ini, Teori Pendifusian Inovasi boleh diaplikasikan untuk mencari penyelesaian kepada masalah kurangnya penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam proses P & A ; P.

Kepercayaan guru terhadap kemampuan sesuatu kaedah atau bahan akan mempengaruhi keputusan guru untuk menerima dan mengaplikasikan kaedah atau bahan tersebut dalam P & A ; P ( Pajares, 2002 ) . Di samping itu, sikap bimbang dan kurang keyakinan terhadap diri sendiri untuk menguasai sesuatu teknologi juga akan menyebabkan guru kurang berminat untuk menerima sesuatu inovasi ICT. Justeru, pengalaman guru yang negatif semasa menggunakan teknologi mendorong guru untuk tidak menerima inovasi ICT yang baru ( Mohd Nizar, 2007 ) . Di samping itu, kekurangan perisian kursus multimedia interaktif yang berkualiti dan kesukaran mengendalikan perisian kursus juga menyebabkan guru menganggap bahawa penggunaan inovasi ICT dalam pengajaran pembelajaran tidak berkesan ( Sima, Jayakaran & A ; Roselan, 2009 ) . Seterusnya guru di sekolah menghadapi masalah kekurangan masa untuk mereka bentuk pelajaran yang melibatkan penggunaan inovasi ICT. Guru juga menghadapi masalah kekurangan sokongan dari segi sokongan pihak pengurusan dan sokongan peralatan ICT untuk menerima dan mengintegrasikan inovasi ICT seperti yang disasarkan ( Mohammad, Jamalul Lail & A ; Mohd Izham. 2001 ) .

Dalam konteks pendidikan di Malaysia, hanya terdapat beberapa kajian yang dijalankan tentang pendifusian dan penerimaan inovasi. Antaranya ialah kajian oleh Nor Aziah dan Ahmad Marzuki ( 2004 ) yang telah mengkaji tentang pendifusian dan penerimaan Sistem Pengurusan Pembelajaran dalam meningkatkan kualiti P & A ; P. Mereka mengkaji proses pendifusian Dari perspektif penerima dengan menggunakan variabel tingkah laku positif dan sikap terbuka guru untuk menerima inovasi tersebut. Kajian oleh Azwan, Abdul Ghani, Mohammad Zohir dan Abd. Rahman ( 2005 ) juga telah menggunakan perspektif penerima untuk mengkaji kesan efikasi kendiri guru Sejarah terhadap Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ) sekolah menengah kebangsaan harian di negeri Perlis Indera Kayangan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan antara efikasi kendiri dengan amalan pengajaran berbantukan ICT.

Sima, Jayakaran dan Roselan ( 2009 ) pula telah mengkaji pendifusian dan pengintegrasian Pengajaran Berasaskan Web ( WBI ) dalam kalangan staf Fakulti Bahasa Inggeris di Universiti Putra Malaysia Dari perspektif inovasi. Pendifusian Pengajaran Berasaskan Web dikaji Dari aspek kelebihan relatif, kesesuaian, kesenangan mengguna, mudah untuk percubaan, visibleness dan consequence provability. Rodney, Michael dan Christina ( 2009 ) juga telah menggunakan perspektif inovasi dalam kajian mereka. Mereka telah mengkaji penerimaan inovasi perbincangan dalam talian dalam kalangan pensyarah Universiti Swinburne Kampus Sarawak dengan menggunakan Technology Acceptance Model ( 1986 ) .

Selain itu, terdapat juga kajian-kajian yang menggunakan dua perspektif untuk mengkaji pendifusian dan penerimaan inovasi teknologi. Contohnya, Mohd. Sarif ( 1998 ) yang telah mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi penghalang kepada pendifusian teknologi pendidikan dalam kalangan guru Sekolah Menengah Sains di pantai Tamerlane Semenanjung Malaysia. Kajian ini telah menggabungkan variabel-variabel Dari perspektif penerima dan perspektif persekitaran iaitu individu, birokratik, ekonomi dan logistik. Manakala Azizah ( 2006 ) pula telah menggabungkan perspektif inovasi dan perspektif persekitaran dalam kajiannya. Azizah telah mengkaji tahap penerimaan dan penggunaan perisian kursus multimedia interaktif Sekolah Bestari dalam kalangan guru dan pelajar sekolah di Malaysia serta halangan-halangan yang dihadapi dalam penerimaan inovasi tersebut.

Ini menunjukkan dalam kajian-kajian Lepas parity penyelidik hanya menumpukan kepada faktor-faktor daripada perpektif tertentu sahaja, sama adenosine deaminase Dari perspektif penerima, inovasi atau persekitaran. Tetapi kajian ini akan menggabungkan ketiga-tiga perspektif tersebut. Walaupun terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi penerimaan sesuatu inovasi, tetapi dalam kajian ini enam faktor yang menjadi dominan dalam ketiga-tiga perspektif tersebut dipilih dan dinamakan sebagai faktor-faktor pendifusian ( pengalaman dan efikasi kendiri Dari perspektif penerima, kelebihan relatif dan kerumitan Dari perspektif inovasi, dan sokongan dan Masa Dari perspektif persekitaran ) .

Pemilihan faktor-faktor pendifusian adalah berdasarkan kepada empat teori iaitu Teori Pendifusian Rogers ( 2003 ) , Technology Acceptance Model ( 1986 ) , Theory of Reasoned Action ( 1975 ) dan Theory of Planned Behavior ( 1986 ) . Teori-teori tersebut digabungkan dan digunakan sebagai asas dalam kajian ini untuk mengkaji hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Matematik yang mengajar Tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan harian di negeri Kedah. Selain itu, kajian ini juga mengkaji sumbangan variabel-variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah sebagai moderator hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1.4 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meninjau hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan guru Matematik terhadap perisian kursus multimedia interaktif. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk:

1. mengenal pasti hubungan antara faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

2. mengkaji perbezaan terhadap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif antara variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah.

3. mengenal pasti faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) yang menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

4. menentukan sama adenosine deaminase variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1.5 PERSOALAN KAJIAN

Berdasarkan objektif kajian di atas, soalan-soalan kajian berikut dibentuk:

1. adakah terdapat hubungan antara faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif?

2. adakah terdapat perbezaan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif antara variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah?

3. apakah faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) yang menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif?

4. adakah variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif?

1.6 HIPOTESIS KAJIAN

Berdasarkan objektif kajian, beberapa hipotesis telah dibentuk bagi menjawab persoalan kajian.

Ho1

Tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1a:

Tidak terdapat hubungan yang positif antara faktor pengalaman dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1b:

Tidak terdapat hubungan yang positif antara faktor kendiri dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1c:

Tidak terdapat hubungan yang positif antara faktor kelebihan relatif dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1d:

Tidak terdapat hubungan yang negatif antara faktor kerumitan dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1e:

Tidak terdapat hubungan yang positif antara faktor sokongan dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho1f:

Tidak terdapat hubungan yang positif antara faktor Masa dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho2

Tidak terdapat perbezaan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif antara variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah.

Ho2a:

Tidak terdapat perbezaan signifikan antara jantina dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho2b:

Tidak terdapat perbezaan signifikan antara umur dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho2c:

Tidak terdapat perbezaan signifikan antara pengalaman mengajar dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho2d:

Tidak terdapat perbezaan signifikan antara lokasi sekolah dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3

Faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3a:

Faktor pengalaman tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3b:

Faktor efikasi kendiri tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3c:

Faktor kelebihan relatif tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3d:

Faktor kerumitan tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3e:

Faktor sokongan tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho3f:

Faktor Masa tidak menjadi peramal utama kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4

Variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah tidak menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; masa ) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4a:

Variabel jantina tidak menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4b:

Variabel umur tidak menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4c:

Variabel pengalaman mengajar tidak menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

Ho4d:

Variabel lokasi sekolah tidak menjadi moderator antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1.7 KERANGKA TEORI KAJIAN

Rajah 1.1 Kerangka Teori kajian

Rajah 1.1 menunjukkan kerangka teori kajian yang menggabungkan Teori Pendifusian Rogers ( 2003 ) , Technology Acceptance Model ( TAM ) ( 1986 ) , Model Theory of Reasoned Action ( TRA ) ( 1975 ) dan Model Theory of Planned Behavior ( TPB ) ( 1986 ) . Berdasarkan teori pendifusian Rogers, penerimaan sesuatu inovasi dipengaruhi oleh faktor-faktor daripada perspektif penerima, perspektif inovasi dan perspektif persekitaran. Kerangka teori menjelaskan bahawa niat untuk melakukan sesuatu tindakan dan persepsi kawalan kelakuan ( Model TRA dan TPB ) akan mempengaruhi keputusan sesorang individu untuk menerima sesuatu inovasi. Dalam konteks kajian ini, niat kelakuan dan persepsi kawalan kelakuan diwakili oleh faktor pengalaman guru dan faktor efikasi kendiri guru untuk mengkaji hubungan faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan inovasi perisian kursus multimedia interaktif.

Model TAM pula menjelaskan bahawa kesenangan mengguna dan persepsi kebergunaan yang ada pada sesuatu inovasi akan menjadi penentu kepada penerimaan inovasi tersebut dalam komuniti penerima. Dengan itu, faktor kelebihan relatif dan kerumitan dipilih untuk mewakili perspektif inovasi dalam mengkaji hubungan antara faktor kelebihan relatif dan kerumitan dengan penerimaan inovasi perisian kursus multimedia interaktif.

Di samping faktor-faktor daripada perspektif penerima dan perspektif inovasi, Rogers ( 2003 ) menjelaskan bahawa penerimaan sesuatu inovasi juga dipengaruhi oleh sokongan persekitaran di mana inovasi tersebu disebarkan. Sokongan persekitaran dapat dilihat dari aspek sokongan pihak pengurusan, sokongan kemudahan dan sokongan teknikal di samping keperluan Masa untuk membolehkan guru menerima sesuatu inovasi dan mengintegrasikannya dalam P & A ; P. Dalam konteks kajian ini, perspektif persekitaran diwakili oleh faktor-faktor sokongan dan Masa untuk mengkaji hubungan perspektif persekitaran dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1.8 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Variabel Bebas Variabel Bersandar

Variabel Moderator

Rajah 1.2: Hubungan antara Faktor Pendifusian dengan Penerimaan

Perisian Kursus Multimedia Interaktif

Rajah 1.2 menunjukkan kerangka konseptual kajian yang dibina berasaskan kepada Teori Pendifusian oleh Rogers ( 2003 ) , Technology Acceptance Model ( 1989 ) , Model Theory of Reasoned Action ( 1975 ) dan Model Theory of Planned Behavior ( 1986 ) .

Pemilihan faktor-faktor pengalaman dan efikasi kendiri yang mewakili perpektif penerima adalah berdasarkan kepada Model Theory of Reasoned Action dan Model Theory of Planned Behavior. Model-model ini menjelaskan bahawa pengalaman guru dan efikasi kendiri merupakan faktor-faktor penting yang menyumbang kepada penerimaan sesuatu inovasi. Penerimaan inovasi bergantung kepada individu itu sendiri untuk membuat keputusan sama adenosine deaminase untuk menerima atau menolak sesuatu inovasi.

Manakala faktor-faktor kerumitan dan kelebihan relatif dipilih berdasarkan Technology Acceptance Model. Kedua-dua faktor ini dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat ke atas penerimaan sesuatu inovasi yang berasaskan teknologi. Model ini menekankan bahawa tahap penerimaan sesuatu inovasi adalah bergantung sepenuhnya kepada ciri-ciri inovasi itu sendiri.

Faktor-faktor bagi perspektif persekitaran pula dipilih berdasarkan Model Pendifusian oleh Rogers. Model Pendifusian menjelaskan bahawa persepsi dan sokongan persekitaran dari segi sokongan dan Masa amat mempengaruhi pendifusian sesuatu inovasi. Guru di sekolah memerlukan sokongan pentadbiran dan teknikal serta Masa yang secukupnya untuk menggunakan sesuatu inovasi.

Berdasarkan tinjauan literatur di samping faktor-faktor pendifusian ( pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan & A ; Masa ) , variabel-variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah juga mempengaruhi penerimaan sesuatu inovasi teknologi. Variabel-variabel tersebut dijadikan sebagai variabel moderator dalam kajian ini kerana menjadi penyederhana antara hubungan faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.

1.9 SKOP KAJIAN

Kajian ini dijalankan di 30 buah Sekolah Menengah Kebangsaan ( SMK ) harian bandar dan 30 buah SMK harian luar bandar di negeri Kedah Darul Aman. Di negeri Kedah terdapat 144 buah SMK harian yang meliputi 11 buah daerah pentadbiran iaitu Kota Setar, Kuala Muda, Kulim, Kubang Pasu, Langkawi, Padang Terap, Sik, Baling, Yan, Pendang dan Bandar Baharu. Pembangunan pendidikan di Negeri Kedah adalah berlandaskan polisi pendidikan peringkat kebangsaan yang memberi penekanan kepada kecemerlangan akdemik dan peningkatan golongan profesional dalam pelbagai bidang. Bagi memenuhi keperluan pendidikan di negeri Kedah, kerajaan telah membina sekolah rendah dan sekolah menengah di bandar dan luar bandar. Selain itu, di negeri Kedah juga terdapat beberapa institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Utara Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Islam INSANIAH dan Kolej Universiti Pertanian.

Rasional pemilihan mata pelajaran Matematik dalam kajian ini adalah kerana Matematik merupakan mata pelajaran yang melibatkan konsep-konsep yang abstrak. Perkara ini menyebabkan parity pelajar menghadapi masalah dalam membina perkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Kajian oleh Siaw ( 2008 ) mendapati pencapaian pelajar yang mengikuti pengajaran Matematik secara konvensional iaitu ‘chalk and talk ‘ adalah lebih rendah berbanding pencapaian pelajar yang belajar dengan berbantukan teknologi. Justeru, pengajaran konvensional hanya menekankan kepada konsep hafalan terhadap fakta-fakta yang diberikan oleh guru tanpa memahami perkaitan antara satu konsep dengan satu konsep. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat memahami konsep Matematik dengan jelas dan memperoleh pencapaian yang rendah.

Pengintegrasian ICT di sekolah menyebabkan pelbagai peralatan teknologi dan perisian kursus multimedia interaktif dibekalkan kepada guru Matematik untuk memudahkan pengajaran dalam Indonesian Inggeris dan meningkatkan pemahaman pelajar dalam Matematik. Di samping itu, pendekatan pengajaran juga berubah daripada pendekatan konvensional kepada pendekatan berbantukan teknologi. Penggunaan teknologi dalam P & A ; P membantu parity pelajar membina konsep abstrak dengan ocular yang konkrit.

Rasional pemilihan guru Matematik yang mengajar Tingkatan 1 sebagai sampel kajian adalah berdasarkan pada pelaksanaan awal PPSMI di peringkat Darjah 1, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah. Memandangkan plan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2003, guru tersebut merupakan kumpulan perintis pertama yang telah menjalani P & A ; P Matematik menggunakan Bahasa Inggeris. Mereka telah mempunyai pengalaman mengajar dengan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif. Pelajar-pelajar yang memasuki Tingkatan 1 juga telah mempunyai pengalaman belajar dengan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif semasa berada di sekolah rendah. Hal ini memudahkan guru untuk mengajar Matematik dengan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif.

1.10 KEPENTINGAN KAJIAN

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan faktor-faktor pendifusian seperti pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan Masa dalam mempengaruhi penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P. Walaupun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan sesuatu inovasi, tetapi terdapat enam faktor yang dominan dalam tiga perspektif iaitu penerima, inovasi dan persekitaran dipilih untuk melihat hubungan faktor-faktor tersebut dalam menjamin keberkesanan pendifusian dan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Di samping itu, dapatan kajian ini dapat membantu untuk mengenal pasti faktor-faktor yang perlu diberi penekanan dalam pendifusian dan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru.

Hasil kajian ini boleh membantu individu yang terlibat dalam mereka bentuk perisian kursus multimedia interaktif untuk P & A ; P. Pereka bentuk perisian kursus dapat mengetahui reka bentuk plan pendidikan yang diharapkan oleh guru dan pelajar. Dengan itu, mereka akan menitikberatkan ciri-ciri pengguna sasaran semasa mereka bentuk produk pendidikan. Dalam konteks kajian ini, perisian kursus multimedia interaktif yang dihasilkan perlu memenuhi keperluan pendidikan dan harus mengambil kira tentang kepelbagaian kebolehan murid dan guru. Penggunaan perisian kursus multimedia interaktif perlu sesuai dalam pelbagai persekitaran pembelajaran ( Eliane, 2001 ) . Perisian kursus multimedia interaktif juga perlu mempunyai reka bentuk antaramuka yang baik serta dihasilkan secara profesional supaya dapat digunakan dalam pelbagai gaya P & A ; P. Selain itu, dapatan kajian ini Akan membantu pereka bentuk produk untuk merancang latihan dan pembangunan staf serta mencari penyelesaian kepada pendifusian sesuatu inovasi yang akan dibangunkan.

1.11 LIMITASI KAJIAN

Penerimaan dan penggunaan teknologi pendidikan hanya berfokus kepada inovasi perisian kursus multimedia interaktif yang dibekalkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM untuk mata pelajaran Matematik. Di mana, perisian kursus ini mengandungi Directorate for Inter-Services Intelligence pelajaran yang lengkap untuk mata pelajaran Matematik serta mengikut sukatan pelajaran sepenuhnya.

Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah guru Matematik yang mengajar Tingkatan 1 di sekolah menengah kebangsaan ( SMK ) harian yang terletak dalam negeri Kedah sahaja. Sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada sekolah di bandar dan luar bandar seperti yang telah dikategorikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.

Kajian ini juga terbatas kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam mata pelajaran Matematik sahaja. Penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam mata pelajaran Sains tidak dikaji. Proses pembelajaran mata pelajaran Matematik adalah kompleks dan dinamik. Pengajaran Matematik yang melibatkan konsep-konsep yang abstrak menyebabkan pelajar menghadapi kesukaran menguasai kemahiran Matematik. Perkaitan di antara satu konsep dengan konsep yang lain juga menimbulkan kekeliruan dan menyebabkan pelajar sukar memahami konsep yang baru dan berbeza-beza. Dalam perisian kursus multimedia interaktif Directorate for Inter-Services Intelligence pengajaran disusun dan dipersembahkan secara teratur supaya pelajar dapat membina konsep dan kemahiran Matematik secara aktif dan bermakna.

1.12 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam kajian ini, terdapat istilah-istilah yang perlu diberi definisi untuk pemahaman umum tentang sesuatu makna dan konsep. Definisi istilah tersebut adalah seperti berikut:

1.12.1 Faktor Pendifusian

1.12.1 ( a ) Pengalaman

Tahap pengetahuan dan kebolehan sedia ada guru dalam menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P.

1.12.1 ( B ) Efikasi kendiri

Kepercayaan guru tentang kemampuan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P.

1.12.1 ( degree Celsius ) Kelebihan relatif

Perisian kursus multimedia interaktif yang diterima mampu menggantikan teknologi yang sedia ada serta menjadi penyelesaian kepada perkara-perkara lain.

1.12.1 ( vitamin D ) Kerumitan

Kesukaran untuk memahami dan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P.

1.12.1 ( vitamin E ) Sokongan

Latihan tentang cara penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P, maklumat atau bahan-bahan yang boleh didapati daripada perisian kursus dan sokongan pihak pentadbiran dalam menggalakkan guru untuk menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P.

1.12.1 ( vitamin E ) Masa

Masa untuk mempelajari cara menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dan membuat persediaan untuk mengajar dengan menggunakan teknologi tersebut.

1.12.2 Penerimaan Perisian Kursus Multimedia Interaktif

Pengintegrasian perisian kursus multimedia interaktif dalam proses P & A ; P mata pelajaran Matematik.

1.12.3 Perisian Kursus Multimedia Interaktif

Bahan pengajaran dalam bentuk CD-ROM yang dibekalkan untuk penggunaan guru oleh Bahagian Teknologi Pendidikan untuk mata pelajaran Matematik. Perisian kursus multimedia interaktif yang dibangunkan adalah bersifat resource based berdasarkan kurikulum dan bertujuan membantu pelajar dalam aspek pembelajaran. Bahan pengajaran ini menggabungkan elemen-elemen teks, picture, grafik, animasi dan sound di dalam komputer dan pengguna boleh berinteraksi dengannya ( Putt & A ; Henderson, 1996 ) .

1.12.4 Sekolah Menengah Kebangsaan Harian

Sekolah menengah kebangsaan ( SMK ) harian yang ditentukan berdasarkan informations daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.

1.12.5 Lokasi Sekolah

Lokasi sekolah bandar atau luar bandar ditentukan berdasarkan informations daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.

1.13 KESIMPULAN

Perkembangan ICT di Malaysia telah membawa pelbagai perubahan dalam pendidikan. Di mana, pelbagai inovasi teknologi diperkenalkan untuk meningkatkan lagi keberkesanan penyampaian pengajaran dalam bilik darjah. Perisian kursus multimedia interaktif merupakan suatu inovasi penting yang diperkenalkan dalam proses P & A ; P mata pelajaran Matematik dan Sains menerusi plan PPSMI. Pihak KPM berharap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dapat membawa perubahan besar Dari aspek kaedah pengajaran guru dan cara pembelajaran pelajar.

Walau bagaimanapun, kajian-kajian Lepas menunjukkan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru masih berada pada tahap yang rendah. Oleh itu, enam faktor yang menjadi peramal utama dalam keberkesanan pendifusian dikaji untuk melihat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan harian di negeri Kedah. Di samping itu, sumbangan variabel-variabel jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah sebagai moderator hubungan antara faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif juga turut dikaji.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang boleh mempengaruhi proses pendifusian dalam persekitaran pendidikan. Faktor pengalaman dan efikasi kendiri digunakan untuk mengkaji ciri-ciri penerima inovasi. Faktor kelebihan relatif dan kerumitan dipilih untuk melihat ciri-ciri inovasi itu sendiri. Manakala faktor sokongan dan Masa pula adalah berasaskan kepada ciri-ciri persekitaran di mana sesuatu inovasi akan diperkenalkan. Tinjauan literatur ini Akan memberi fokus kepada teori pendifusian inovasi, model-model, faktor-faktor pendifusian, pelaksanaan pengajaran berbantukan perisian kursus multimedia interaktif dan penerimaan inovasi.

2.2 Konsep dan definisi Pendifusian Inovasi

Pendifusian inovasi ialah suatu proses bagaimana inovasi disebarkan melalui saluran komunikasi tertentu kepada ahli-ahli dalam suatu sistem sosial. Rogers ( 2003 ) menegaskan bahawa penerimaan sesuatu inovasi bergantung pada empat unsur iaitu ciri inovasi, saluran komunikasi, masa dan sistem sosial. Menurut Yusuf ( 1998 ) sesuatu inovasi yang diperkenalkan boleh dikatakan berjaya melalui proses pendifusian sekiranya lebih 84 peratus pengguna akhir telah menerima dan menggunakan inovasi itu. Dengan itu, kejayaan sesuatu inovasi banyak bergantung pada faktor pendifusian inovasi tersebut.

Menurut Sherry dan Gibson ( 2002 ) kajian tentang penggunaan inovasi telah dijalankan lebih daripada 30 tahun dahulu dan teori Pendifusian Rogers ( 2003 ) telah menjadi asas kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan pendifusian inovasi. Teori Pendufisian Rogers ( 2003 ) mempunyai hubungan yang kuat dengan inovasi di dalam bidang teknologi pendidikan kerana menekankan proses penyebaran maklumat setelah berlakunya sesuatu inovasi. Menurut Rogers ( 2003 ) , sesuatu thought atau inovasi baru amat sukar diterima walaupun thought tersebut mempunyai banyak kelebihan. Ini menyebabkan kajian tentang pendifusian inovasi diberi tumpuan untuk mengenal pasti punca penerimaan atau penolakan sesuatu inovasi.

2.3 Teori Pendifusian Rogers ( 2003 )

Teori Pendifusian oleh Rogers sering digunakan sebagai kerangka penyelidikan oleh penyelidik di seluruh dunia. Dalam teorinya, beliau menerangkan tentang proses pendifusian, kategori penerima, sifat-sifat inovasi dan kadar pendifusian. Teori ini memberi penekanan bahawa di samping mereka bentuk sesuatu inovasi yang baik, ahli teknologi pendidikan juga perlu memikirkan tentang cara untuk mendifusikan inovasi tersebut. Perkara utama yang perlu dititikberatkan dalam pendifusian inovasi ialah bagaimana sesuatu inovasi itu diterima dan mengapa penerimaan inovasi ini berlaku pada kadar yang berbeza.

Sumber: Terjemahan dari Rogers ( 2003 )

Rajah 2.1: Teori Pendifusian Inovasi Rogers ( 2003 )

Rajah 2.1 menunjukkan proses pendifusian mengikut Teori Rogers ( 2003 ) . Berdasarkan teori tersebut proses pendifusian terbahagi kepada Lima langkah iaitu pengetahuan, pujukan, membuat keputusan, pelaksanaan dan pengesahan. Seseorang yang bakal menerima sesuatu inovasi perlu memahami dengan lebih mendalam tentang inovasi tersebut serta cara penggunaannya sebelum membuat keputusan untuk menerima inovasi tersebut atau sebaliknya. Apabila sesuatu komuniti masyarakat telah bersedia untuk menerima inovasi yang baru maka pereka bentuk perlu merancang cara untuk menyalurkan inovasi tersebut kepada masyarakat.

Rogers ( 2003 ) menyatakan faktor- faktor utama yang mempengaruhi proses penyebaran ialah inovasi itu sendiri, bagaimana untuk menyebarkan maklumat tentang inovasi yang telah dibuat, Masa penyebaran dan struktur masyarakat di mana inovasi itu disebarkan. Teori pendifusian amat penting kerana teori ini menyatakan bahawa proses pendifusian bukanlah satu perkara yang muktamad malah merupakan satu proses berterusan yang boleh dikaji, dipermudahkan dan disokong.

Menurut Rogers ( 2003 ) penerimaan seseorang individu terhadap inovasi yang diperkenalkan adalah tidak sama. Penerimaan terhadap inovasi banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri peribadi serta latar belakang individu itu sendiri tentang sejauh mana bersedia untuk menerima inovasi. Menurut Rogers ( 2003 ) terdapat lima tahap penerima inovasi iaitu perintis ( pioneers ) ( 2.5 % ) , penerima awal ( early adoptive parents ) ( 13.5 % ) , penerima majoriti awal ( early bulk ) ( 34 % ) , penerima majoriti lewat ( late bulk ) ( 34 % ) dan penerima lembab ( dawdlers ) ( 16 % ) .

Secara keseluruhannya, Teori Rogers ( 2003 ) membincangkan dengan mendalam bagaimana sesuatu yang baru sama adenosine deaminase dalam bentuk thought, teknologi, barangan atau teknik-teknik berkembang dalam berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan diamalkan sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam konteks kajian ini, Teori Pendifusian Rogers digunakan untuk mengkaji penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P dalam kalangan guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan guru untuk menerima inovasi perisian kursus multimedia interaktif.

2.4 Model-model

Berikut merupakan model-model yang digunakan dalam kajian untuk melihat pengaruh faktor-faktor pendifusian dengan penerimaan teknologi perisian kursus. Technology Acceptance Model ( 1989 ) merupakan model utama yang dirujuk dalam kajian ini manakala Model Theory of Reasoned Action ( 1975 ) dan Model Theory of Planned Behavior ( 1986 ) digunakan untuk menyokongnya.

2.4.1 Theory of Reasoned Action ( 1975 )

Fishbein dan Ajzen ( 1975 ) merupakan pengasas kepada Model Theory of Reasoned Action ( TRA ) . Model ini adalah asas kepada perhubungan di antara dua komponen kepercayaan iaitu persepsi terhadap kebergunaan ( sensed utility ) dan persepsi terhadap kesenangan mengguna ( sensed easiness of usage ) . Berdasarkan Model TRA ( Rajah 2.2 ) , niat menjadi penentu kepada berlakunya sesuatu kelakuan. Di mana, kepercayaan individu akan mempengaruhi sikap individu dan seterusnya membentuk niat yang akan menghasilkan sesuatu kelakuan.

Sumber: Fishbein dan Ajzen ( 1975 )

Rajah 2.2: Theory of Reasoned Action ( 1975 )

Model ini menjelaskan bahawa sikap seseorang terhadap kelakuan dan norma subjektif Akan menentukan niat kelakuan. Sikap seseorang terhadap kelakuan merujuk kepada penilaiannya bahawa sama adenosine deaminase pelaksanaan sesuatu kelakuan adalah baik atau buruk. Manakala norma subjektif pula menunjukkan pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang sama adenosine deaminase melaksanakan sesuatu kelakuan atau tidak.

Di samping itu, theoretical account TRA juga menegaskan bahawa sikap merupakan satu fungsi daripada kepercayaan. Pada umumnya, seseorang individu yang mempercayai bahawa pelaksanaan sesuatu kelakuan akan membawa hasil positif dan ini Akan menyebabkan indvidu tersebut menunjukkan satu sikap yang baik ke arah pelaksanaan kelakuan tersebut dan sebaliknya ( Fishbein dan Ajzen, 1975 ) . Model TRA telah menjadi asas kepada kewujudan Model Theory of Planned Behavior ( 1986 ) dan Technology Acceptance Model ( 1989 ) .

Dalam konteks kajian ini, Model TRA akan digunakan untuk mengenal pasti bagaimana pengalaman guru dalam menggunakan teknologi dapat mempengaruhi penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Matematik. Pengalaman seseorang guru akan mengurangkan kebimbangan dan menggalakkan guru untuk mengubah sikap atau tingkah lakunya untuk menerima perisian kursus multimedia interaktif dan mengintegrasikannya dalam P & A ; P mata pelajaran Matematik.

2.4.2 Theory of Planned Behavior ( 1986 )

Theory of Planned Behavior ( TPB ) diasaskan oleh Ajzen dan Madden ( 1986 ) Mereka telah mengubahsuai theoretical account TRA dengan memasukkan satu variabel tambahan iaitu persepsi kawalan kelakuan ( sensed behavioural control ) . Persepsi kawalan kelakuan merujuk kepada tanggapan seseorang individu terhadap halangan dalaman atau halangan luaran yang dihadapi semasa melakukan sesuatu kelakuan ( Ajzen, 1985 ) .

Sumber: Ajzen dan Madden ( 1986 )

Rajah 2.3: Theory of Planned Behavior ( 1986 )

Model TPB ( Rajah 2.3 ) menjelaskan bahawa pengawalan kelakuan secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan sesuatu kelakuan dan kemungkinan juga secara langsung mempengaruhi kelakuan dalam situasi di mana pengguna berniat untuk melaksanakan sesuatu kelakuan tetapi dihalang daripada melakukan tindakan tersebut. Mengikut theoretical account TPB, kelakuan seseorang individu dapat dijelaskan melalui niat kelakuan seseorang itu di mana niat kelakuan dipengaruhi juga oleh sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan kelakuan.

Pengaplikasian theoretical account TPB dalam kajian ini dapat dilihat dari aspek bagaimana kawalan kelakuan mempengaruhi niat guru untuk menerima perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P mata pelajaran Matematik. Persepsi kawalan kelakuan yang positif dalam kalangan guru akan mempengaruhi niat guru untuk menerima perisian kursus multimedia interaktif. Manakala persepsi kawalan kelakuan yang negatif boleh menyebakan wujud halangan-halangan kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Dalam konteksi kajian ini, persepsi kawalan kelakuan akan diwakili oleh variabel efikasi kendiri.

2.4.3 Technology Acceptance Model ( 1989 )

Technology Acceptance Model ( TAM ) dibina oleh Davis ( 1986 ) dan diperkenalkan oleh Davis, Bagozzi dan Warshaw ( 1989 ) . Model ini merupakan adaptasi daripada Model Theory of Reasoned Action. Dalam TAM terdapat dua konstruk yang penting yang terlibat dalam penerimaan teknologi maklumat iaitu persepsi terhadap kebergunaan ( sensed utility ) dan persepsi terhadap kesenangan mengguna ( perceived ease-of-use ) . TAM menekankan bahawa niat untuk menggunakan sesuatu sistem adalah ditentukan oleh kedua-dua persepsi terhadap kebergunaan dan persepsi terhadap kesenangan mengguna. Rajah 2.4 menunjukkan hubungan konstruk-konstruk dalam TAM.

Sumber: Davis et Al. ( 1989 )

Rajah 2.4: Technology Acceptance Model ( 1989 )

Persepsi terhadap kebergunaan dijelaskan sebagai individu merasakan teknologi maklumat mudah dikendalikan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan di tempat kerja. Manakala persepsi terhadap kesenangan mengguna pula menjelaskan individu mempunyai persepsi bahawa penggunaan teknologi maklumat di tempat kerja akan meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti. Kedua-dua persepsi ini Akan mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan sesuatu teknologi manakala sikap dan persepsi terhadap kebergunaan akan meramalkan niat perlakuan individu.

Selain itu, persepsi terhadap kesenangan mengguna akan mempengaruhi persepsi terhadap kebergunaan. Peningkatan pengantaraan di antara pengguna Akan memberi kesan yang kuat terhadap kedua-dua persepsi ini. Tambahan pula, Davis ( 1986 ) telah menyatakan bahawa persepsi terhadap kesenangan mengguna akan memberi kesan positif kepada penerimaan teknologi. Dalam TAM, persepsi terhadap kebergunaan adalah faktor utama manakala persepsi terhadap kesenangan mengguna adalah faktor kedua menjadi penentu kepada penggunaan teknologi ( Saade & A ; Bahli, 2005 ) .

Dalam konteks kajian ini, kebergunaan perisian kursus dan kesenangan menggunakan perisian kursus dikaji untuk melihat hubungan faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Matematik. Berdasarkan teori ini, faktor kebergunaan dan kesenangan mengguna perisian kursus multimedia interaktif akan mempengaruhi guru untuk menerima dan mengintegrasikan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P mata pelajaran Matematik. Model ini menjelaskan ciri-ciri yang ada pada perisian kursus multimedia interaktif akan menjadi penentu kepada penerimaan inovasi tersebut dalam kalangan guru Matematik yang mengajar Tingkatan 1.

2.5 Faktor-faktor yang telah dikenal pasti menjadi halangan kepada Pendifusian dan Penerimaan Inovasi

Pakar bidang pendifusian inovasi mendapati bahawa tidak terdapat satu faktor khas atau sekumpulan faktor yang boleh digunakan untuk menerangkan kekurangan penerimaan sesuatu inovasi. Pakar teknologi pendidikan telah menjalankan beberapa kajian untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pendifusian dan penerimaan sesuatu inovasi teknologi.

Rogers ( 2001 ) telah menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah temu bual untuk mengenal pasti halangan-halangan yang dihadapi semasa pendifusian sesuatu teknologi. Antara halangan yang dikenal pasti ialah keperluan staf sokongan bahagian teknikal, keperluan Masa yang lebih, keperluan latihan dan kekurangan perkongsian maklumat. Morris ( 2001 ) pula mendapati faktor-faktor kekurangan bantuan teknikal, kekurangan peralatan, Masa terhad, kekurangan kemahiran komputer dan ketiadaan sokongan daripada pihak pengurusan menjadi halangan kepada guru semasa menerima dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran.

Kajian oleh Anderson, Varnhagen dan Campbell ( 1998 ) ke atas 557 Pongo pygmaeus guru telah mengenal pasti sembilan faktor yang menjadi penghalang kepada penerimaan bahan teknologi iaitu kekurangan kewangan, kekurangan Masa, infrastruktur, perkakasan komputer, sokongan pihak pengurusan, pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi dalam pengajaran, capaian kepada perisian, kekurangan latihan dan sokongan dan maklumat tentang teknologi yang sedia adenosine deaminase.

Kajian tinjauan oleh Beggs ( 2000 ) ke atas 348 Pongo pygmaeus guru mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pengajaran guru, teknologi yang sesuai, dan sokongan pihak pengurusan dengan penerimaan dan penggunaan teknologi. Ini menjelaskan bahawa peningkatan dalam faktor-faktor tersebut turut menyebabkan peningkatan dalam tahap penerimaan teknologi. Mohd. Sarif ( 1998 ) yang telah mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi penghalang kepada pendifusian teknologi pendidikan dalam kalangan guru Sekolah Menengah Sains di pantai Tamerlane semenanjung Malaysia. Mohd. Sarif telah menguji empat faktor iaitu individu, birokratik, ekonomi dan logistik dan mendapati faktor-faktor tersebut menyumbang kepada keberkesanan proses pendifusian dan peningkatan penerimaan teknologi pendidikan dalam kalangan guru.

Ini menjelaskan bahawa sumbangan pelbagai faktor yang terkandung proses pendifusian menjadi penentu kepada kejayaan penerimaan sesuatu inovasi atau sebaliknya dalam kalangan komuniti penerima inovasi tersebut. Kelebihan inovasi itu sendiri hanya merupakan satu faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi kerana kejayaan penerimaan inovasi turut dipengaruhi oleh faktor penerima, sokongan, kemudahan, kewangan dan Masa.

2.6 Faktor-faktor Pendifusian Inovasi

Terdapat enam faktor yang dianggap mempunyai pengaruh yang kuat dengan proses pendifusian inovasi. Faktor-faktor ini dipilih berdasarkan Teori Pendifusian Rogers ( 2003 ) dan TAM ( 1989 ) , TRA ( 1975 ) dan TPB ( 1986 ) yang berkaitan dengan proses inovasi dan difusi yang merangkumi tiga perspektif iaitu perspektif penerima, perspektif inovasi dan perspektif persekitaran.

2.6.1 Perspektif Penerima

Perspektif penerima merujuk kepada ciri-ciri peribadi seseorang individu Dari segi pengalaman dan efikasi kendiri.

2.6.1 ( a ) Pengalaman

Pengalaman didefinisikan sebagai tahap pengetahuan dan kebolehan sedia ada pengguna dalam menggunakan sesuatu inovasi. Bandura ( 1997 ) telah menegaskan bahawa pengalaman mungkin dapat mengurangkan kebimbangan dan menggalakkan individu untuk mengubah sikap atau tingkah lakunya.

Anderson, Varnhagen dan Campbell ( 1998 ) mendapati guru teknologi yang menggunakan pelbagai plan komputer lebih mahir dan mempunyai pengalaman yang banyak berbanding guru lain. Stone dan Henry ( 2003 ) menyatakan bahawa pengalaman yang positif akan menyebabkan seseorang pengguna lebih yakin apabila menggunakan inovasi yang hampir serupa. Dengan kata lain, pengalaman Lepas yang positif akan meningkatkan keyakinan terhadap sesuatu inovasi, manakala pengalaman negatif akan menyebabkan keyakinan terhadap sesuatu inovasi semakin berkurangan. Kajian oleh Ndubisi ( 2004 ) menunjukkan bahawa pengalaman menggunakan komputer mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan keinginan seseorang menerima teknologi baru.

Dalam konteks kajian ini, pengalaman dilihat dari aspek tahap pengetahuan dan kebolehan sedia ada pengguna dalam menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dalam P & A ; P. Pengetahuan tentang teknologi dan pengalaman yang menarik akan meningkatkan sikap positif guru terhadap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dan pengintegrasiannya dalam pengajaran, seterusnya mengurangkan atau menghilangkan kebimbangan terhadap penerimaan teknologi ( Bruce, 2005 ) .

2.6.1 ( B ) Efikasi Kendiri

Menurut Teori Efikasi Kendiri Bandura ( 1997 ) , pertimbangan efikasi kendiri adalah berdasarkan kepada beberapa jenis maklumat. Antaranya ialah pelaksanaan prestasi, pengalaman, kebangkitan emosi dan pujukan lisan. Bandura ( 1997 ) menyatakan efikasi kendiri yang positif mampu menggalakkan pembelajaran kemahiran-kemahiran baru manakala efikasi kendiri yang negatif boleh mewujudkan halangan-halangan kepada penerokaan perkara baru.

Dapatan kajian oleh Lin dan Jeffres ( 1998 ) menunjukkan guru yang mempunyai efikasi kendiri yang rendah mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi terhadap komputer. Kesan ini akan meningkatkan halangan-halangan untuk seseorang pendidik mempelajari teknologi baru. Di samping itu, Pajares ( 2002 ) mendapati perasaan rasa selesa atau bimbang terhadap komputer boleh mempengaruhi keyakinan individu terhadap komputer. Justeru, tahap keyakinan memainkan peranan sebagai penentu yang signifikan dalam menentukan keinginan untuk mempelajari kemahiran teknologi.

Bennett dan Bennett ( 2003 ) telah mengkaji tentang ciri-ciri teknologi yang boleh mempengaruhi penerimaan teknologi tersebut dalam P & A ; P. Berdasarkan dapatan kajian, Bennett dan Bennett merumuskan bahawa kekurangan bajet dan kelemahan teknologi bukan lagi menjadi faktor utama penerimaan sesuatu teknologi. Bennett dan Bennett mendapati kekurangan keyakinan guru terhadap kemampuan teknologi dan kurangnya kesediaan guru dalam menerima sesuatu teknologi merupakan faktor penting yang menentukan penerimaan sesuatu teknologi baru dalam P & A ; P.

2.6.2 Perspektif Inovasi

Perspektif Inovasi merujuk kepada ciri-ciri inovasi itu sendiri Dari segi kelebihan relatif dan kerumitan dalam penerimaannya.

2.6.2 ( a ) Kelebihan Relatif

Kelebihan relatif ditakrifkan sebagai ciri-ciri inovasi yang dianggap lebih baik, mampu menggantikan teknologi yang sedia ada serta menjadi penyelesaian kepada perkara-perkara lain ( Rogers, 2003 ) . Tahap kelebihan relatif sesuatu inovasi sering dikaitkan dengan aspek keuntungan, prestij sosial atau faedah lain. Kelebihan relatif guru dijangka dapat meningkatkan tahap penerimaan sesuatu inovasi ( Moore & A ; Benbasat, 1991 ) . Rogers ( 2001 ) merumuskan bahawa kelebihan relatif sesuatu inovasi akan mempengaruhi kadar pendifusian secara positif.

Butler dan Sellbom ( 2002 ) telah menjalankan kajian tinjauan ke atas 410 Pongo pygmaeus guru untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi guru menerima teknologi pengajaran dan kekangan-kekangan yang dihadapi semasa menerima sesuatu teknologi pengajaran. Dapatan kajian Butler dan Sellbom ( 2002 ) menunjukkan kelebihan teknologi itu sendiri menjadi faktor yang penting dalam membantu guru membuat keputusan menerima dan menggunakan sesuatu teknologi dalam P & A ; P.

2.6.2 ( B ) Kerumitan

Kerumitan dimaksudkan kesukaran untuk memahami dan menggunakan sesuatu inovasi teknologi pendidikan ( Rogers, 2003 ) . Sesuatu inovasi yang dianggap rumit untuk diguna Akan menghadapi pelbagai halangan dalam usaha untuk menggalakkan penerimaan dan proses pendifusian berbanding inovasi yang lebih mudah untuk dipelajari ( Moore & A ; Benbasat, 1991 ) . Oleh itu, Rogers ( 2003 ) merumuskan bahawa tahap kerumitan sesuatu inovasi akan memberikan kesan yang negatif ke atas tahap pendifusian sesuatu inovasi.

Dalam konteks kajian ini, kerumitan penggunaan perisian kursus multimedia interaktif dikaji. Lin dan Jeffres ( 1998 ) mendapati wujud hubungan yang positif antara kemudahan penggunaan dan tingkah laku. Lin dan Jeffres ( 1998 ) mendapati kemudahan penggunaan menjadi faktor penentu penerimaan sesuatu inovasi. Ini menjelaskan bahawa sekiranya penggunaan perisian kursus multimedia interaktif menjadi kompleks dan menyukarkan guru, ia Akan memberi kesan kepada tahap penerimaannya.

2.6.3 Perspektif Persekitaran

Perspektif Persekitaran pula merujuk kepada persepsi dan sokongan persekitaran dari segi sokongan dan Masa.

2.6.3 ( a ) Sokongan

Farquhar dan Surry ( 1997 ) berpendapat gabungan faktor-faktor organisasi dan faktor-faktor penerimaan sesuatu inovasi oleh individu amat mempengaruhi proses pendifusian dan penggunaan sesuatu produk pendidikan. Farquhar dan Surry ( 1997 ) menyatakan bahawa kekurangan sokongan persekitaran boleh menjadi penghalang utama kejayaan sesuatu pendifusian inovasi.

Groves dan Zemel ( 2000 ) mendapati aspek sokongan seperti latihan tentang cara penggunaan sesuatu teknologi, maklumat atau bahan-bahan yang boleh didapati, dan sokongan pihak pentadbiran adalah faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Morris ( 2001 ) pula mendapati kekurangan sokongan teknikal, tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi atau perisian dan kekurangan guru atau sokongan pentadbiran adalah antara faktor-faktor yang menghalang guru dalam mengaplikasikan teknologi pendidikan dalam proses P & A ; P.

Dalam kajian lain, Askar dan Usluel ( 2005 ) telah menjalankan temu bual ke atas 27 orang guru untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pendifusian Komputer di sekolah. Hasil temu bual menunjukkan faktor kekurangan sokongan dari segi penyediaan kemudahan perkakasan dan perisian, peruntukan bajet untuk membeli peralatan teknologi dan latihan kepada guru menjadi penghalang utama dalam mendifusikan teknologi komputer di sekolah.

2.6.3 ( B ) Masa

Kajian oleh Seminoff dan Wepner ( 1997 ) menunjukkan bahawa guru kurang menggunakan teknologi dalam pengajaran kerana mereka tidak diberikan Masa untuk membuat persediaan. Dalam kajian ini, faktor Masa dikaji untuk melihat pengaruh masa dan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam pengajaran. Dalam kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi dan halangan-halangan untuk penggunaan teknologi, Groves dan Zemel ( 2000 ) mendapati masa interaksi memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi penggunaan sesuatu inovasi kerana guru memerlukan Masa untuk mempelajarinya.

Norhayati ( 2000 ) telah menjalankan ke atas 15 orang guru yang mengajar mata pelajaran komputer dalam pendidikan. Dapatan kajian Norhayati menunjukkan guru menghadapi masalah kekangan masa untuk menyediakan bahan pengajaran yang berbantukan komputer kerana jadual waktu pengajaran yang padat dan dibebani dengan tugas-tugas lain. Braak ( 2001 ) yang telah mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi dalam kalangan guru sekolah menengah mendapati kekurangan masa merupakan antara faktor utama yang menyebabkan kurangnya penerimaan dan penggunaan teknologi Computer Mediated Communications ( CMC ) dalam P & A ; P.

Oleh yang demikian, guru perlu diberi Masa yang mencukupi untuk membuat persediaan mengajar dengan menggunakan perisian kursus multimedia interaktif. Beban tugas guru yang mengajar mata pelajaran Matematik, Sains dan Teknologi perlu dikurangkan supaya mereka mempunyai Masa untuk meneroka inovasi baru dan mengaplikasikannya dalam P & A ; P ( Poe, 2000 ) .

2.7 Penerimaan Inovasi dengan variabel Jantina, Umur, Pengalaman Mengajar dan Lokasi Sekolah

Kajian oleh Norhayati ( 2000 ) ke atas guru-guru yang mengajar mata pelajaran komputer dalam pendidikan menunjukkan latar belakang guru amat mempengaruhi tahap penerimaan komputer dalam P & A ; P. Selain itu, Shahrinaz ( 2009 ) telah membuat kajian tentang penerimaan web log sebagai alat pembelajaran dalam kalangan pelajar universiti swasta. Beliau mendapati faktor latar belakang responden seperti jantina, umur dan pengalaman yang dijadikan sebagai variabel moderator memberi sumbangan kepada peningkatan dalam niat pelajar untuk menerima teknologi web log sebagai alat pembelajaran.

Kajian oleh Chen ( 1986 ) tentang jantina dan komputer mendapati responden lelaki mempunyai sikap yang lebih positif berbanding responden perempuan. Dupagne dan Krendl ( 1992 ) juga menyatakan bahawa guru lelaki lebih bersikap positif tentang komputer jika dibandingkan dengan guru perempuan. Walau bagaimanapun, kajian oleh Abdul Wahab Kamaliah dan Hasrina ( 2006 ) tentang penerimaan teknologi pendidikan dalam kalangan guru sekolah menengah di negeri Pulau Pinang mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dan guru perempuan dalam penerimaan komputer dalam P & A ; P.

Namun demikian, Phang ( 1998 ) telah menjalankan kajian penerimaan komputer dalam kalangan guru sekolah menengah dan mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara umur guru dan penerimaan komputer. Walaupun guru yang lebih tua mempunyai sikap yang positif terhadap komputer tetapi tahap penerimaan komputer mereka adalah lebih rendah berbanding dengan guru yang muda. Manakala kajian oleh Abdul Wahab et Al. ( 2006 ) menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kategori umur Dari segi penerimaan teknologi pendidikan dalam proses P & A ; P.

Kamarudin ( 1997 ) telah menjalankan kajian tentang literasi komputer dalam kalangan guru sekolah menengah di Daerah Kuala Muda/Yan, Kedah. Dapatan kajian beliau menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan dalam kalangan guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang berlainan. Manakala kajian oleh Ting ( 2004 ) tentang tahap penerimaan komputer dalam kalangan guru Kemahiran Hidup di SMK di Daerah Johor Bharu mendapati guru yang berpengalaman mengajar lebih lama mempunyai tahap penerimaan komputer yang lebih tinggi.

Bagi mengukur variabel lokasi sekolah, dapatan kajian Kamarudin ( 1997 ) menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan dalam tahap literasi di antara guru-guru yang bertugas di sekolah dalam bandar dan di luar bandar. Justeru, kajian oleh Siti Norazlina ( 2008 ) untuk mengenal pasti halangan yang dihadapi dalam penggunaan komputer dan ICT dalam kalangan guru SMK luar bandar di Daerah Kulai Jaya mendapati tahap penggunaan komputer dan ICT dalam kalangan guru masih sederhana. Dapatan menunjukkan kekurangan kemudahan merupakan halangan utama dalam penggunaan komputer dan ICT di sekolah luar band

How to cite Pengajaran berbantukan ICT melalui penerokaan, Essay examples

Choose cite format:
Pengajaran berbantukan ICT melalui penerokaan. (2018, Aug 02). Retrieved October 18, 2019, from https://phdessay.com/pengajaran-berbantukan-ict-melalui-penerokaan/.